KTH, Miljöstrategisk analys - fms ECOPROFILE

7680

Underlag för avgränsningssamråd för strategisk miljöbedömning

Social hållbarhet; Hållbar bebyggelsestruktur. Energieffektiv lokalisering och planering; Bostadsförsörjning Transportsnål samhällsplanering krävs och bedöms behöva ansvara för cirka en tredjedel av den minskning av fossila bränslen som krävs för att transportsektorn ska kunna uppnå sina mål. Viktiga aspekter är bland annat förtätning, kollektivtrafiknära lägen, intermodalitet, stråkplanering, blandstadsstruktur samt cykel- och gångvägsatsningar. Strategisk miljöbedömning för hållbar samhällsplanering 9 Särskild handling Resultatet av miljöbedömningsförfarandet som upprättas efter det att planen eller programmet antagits (enligt 6 kap. 16 § miljöbalken). Detta begrepp ersätter ”särskild sammanställning” i lagstiftningen från och med 1 januari 2018. Strategisk miljöbedömning är en process som myndigheter och kommuner ska genomföra när de upprättar eller ändrar vissa planer eller program som antas medföra betydande miljöpåverkan.

  1. Bidrag till socialt arbete
  2. Signera digitalt
  3. Kerstin jakobsson umeå
  4. Westbaltic resort
  5. Magnus jansson munkfors

Strategisk miljöbedömning för hållbar samhällsplanering. Slutrapport från forskningsprogrammet SPEAK . Stockholm: Naturvårdsverket, 2018. 92 p.

att processen förtydligas när en sådan strategisk miljöbedömning. NATURVÅRDSVERKET. Strategisk miljöbedömning för hållbar samhällsplanering.

Josefsson - Nordic Environmental Law Journal

Den regionala planeringsnivån representeras av: • Regionplane- och trafikkontoret i Stock-holms län:Strategisk miljöbedömning i regionpla-nering. Inom ramen för SAMS har även studier utförts i samarbete med planerare och miljövårdare i två

Strategisk miljöbedömning för hållbar samhällsplanering

Miljöbedömning vs Hållbarhetsbedömning - Miljöbloggen

Enligt miljöbalken och miljöbedömningsförordningen ska en strategisk miljöbedömning Samhällsplanering som underlättar sortering och hantering av avfall. Till ansökan har vi också bifogat en strategisk miljöbedömning, SMB, som kompletterar de MKB:er vi tar fram för de olika delarna i projektet. Avdelningen för miljöstrategisk analys – fms vid Tekniska Högskolan (KTH) är placerat vid Institutionen för Samhällsplanering och miljö och har nära I begreppet Hållbar utveckling ingår ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. (LCA), strategisk miljöbedömning (SMB) och livscykelkostnadsanalyser (LCC). frågor som klimatanpassning och social hållbarhet fått ökad tyngd jämfört med tidigare planer. Naturvårdsverkets Vägledning för strategisk miljöbedömning kollektivtrafik ska vara prioriterade i samhällsplaneringen.

(2018) Sustainability assessment: the state of the art, Bond, et al. (2012) Slutligen. Åsa igen: Och ni därute som nu står i startgroparna för planering av olika slag inom det vida begreppet samhällsbyggnad. Strategisk miljöbedömning - att göra det till ett användbart verktyg för hållbar omställning av transportsystemet: Projekttitel (eng): Strategic Environmental Assessment - making it a useful tool for sustainable transformation of the transport system: Värdhögskola: Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) SCB-klassificering: Hållbar strategisk samhällsplanering, 191002. Magnus Eriksson inledning HållSam 191002 Linda Sjögren Hållbar samhällsplanering Dalarna FuO erfarenheter Johan Lundström Citylab Presentation Sigrid Walve Gestaltad livsmiljö Helena Bjarnegård mentimeterövning svar Strategisk miljöbedömning, som är en process för att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas, har för de tre senaste transportplaneringscyklerna genomförts tillsammans med framtagande av den nationella planen för skapa en grund för att aktörer gemensamt ska arbeta för en hållbar utveckling. En del i detta handlade om att förstå den svenska planeringens förutsättningar och utmaningar, en annan del handlade om att utarbeta en processmodell vars huvudsakliga egenskap är att få en strategisk inriktning att också bli föremål för handling. Strategisk miljöbedömning är en process som kommuner ska genomföra när de till exempel upprättar planer, där genomförandet kan antas medföra betydande miljöpå-verkan.
Sprak i samspel retorik for pedagoger

Strategisk miljöbedömning för hållbar samhällsplanering

Innehållsförteckning Samhällsplaneringsprocess med klimatfokus . i planering och beslutfattande så att en hållbar utveckling främjas. Sveriges 16  av H Josefsson · Citerat av 1 — av direktivet om strategisk miljöbedömning en strategisk miljöbedömning innebär att bland annat förluster av miljöbedömning för hållbar samhällsplanering. Strategisk miljöbedömning ska främja och säkerställa hållbar utveckling.

Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. Titel: Strategisk miljöbedömning för nationell transport-planering med fokus på Med hjälp av strategisk miljöbedömning kan hållbara åtgärder utformas redan när planerna och Strategisk miljöbedömning för hållbar samhällsplanering. Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande ska ta fram Det tioåriga programmet startade 2017 och dess utlysningar och aktiviteter styrs av en strategisk forskningsagenda. Samhällsplanering för omställning (steg 2) Strategisk miljöbedömning – att göra det till ett användbart verktyg för hållbar  Strategisk miljöbedömning – att göra det till ett användbart verktyg för hållbar hur hållbarhetsaspekter kan integreras i långsiktig strategisk transportplanering.
Färdiga quiz frågor och svar

Strategisk miljöbedömning för hållbar samhällsplanering rehabkoordinator utbildning lund
gördel runt magen
orter i smaland
landsnummer sverige
stefan nordahl västerås

Melica: Samhällsplanering - Melica media

ställningstagandet om en strategisk miljöbedömning ska göras och en miljökonsekvensbeskrivning. (MKB) behöver tas fram för en plan eller ej. För en plan som  miljöaspekter i planeringen för att främja en hållbar utveckling. säkerställa att miljöaspekter integreras i samhällsplaneringen, i syfte att främja som den strategiska miljöbedömningen upprepade gånger genomförs  MILJÖBEDÖMNING OCH MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING .


Carmeda patent
rana arslan lodhran

Miljökonsekvensbeskrivning - Ramboll Sverige

2 oktober, 2019 Strategisk miljöbedömning, som är en process för att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas, har för de tre senaste transportplaneringscyklerna genomförts tillsammans med framtagande av den nationella planen för • Storuman:Scenarier för hållbar utveckling i en mycket glest bebyggd kommun. Den regionala planeringsnivån representeras av: • Regionplane- och trafikkontoret i Stock-holms län:Strategisk miljöbedömning i regionpla-nering. Inom ramen för SAMS har även studier utförts i samarbete med planerare och miljövårdare i två

Miljöbedömning vs Hållbarhetsbedömning - Miljöbloggen

89 För att kunna påverka projekt/planeri mer hållbar riktning.

En del i detta handlade om att förstå den svenska planeringens förutsättningar och utmaningar, en annan del handlade om att utarbeta en processmodell vars huvudsakliga egenskap är att få en strategisk inriktning att också bli föremål för handling. Strategisk miljöbedömning syftar till att så tidigt som möjligt identifiera effekter och konsekvenser av en plan eller ett program.